C. Indústria, 27 · PI El Bulló · 08507 Santa Eugènia de Berga · Barcelona (+34) 93 883 35 35 info@calada.com

Política de Privadesa

  • Home
  • Política de Privadesa

Política de Privadesa

CALADA informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat. La visita del lloc web www.calada.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades. La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a CALADA que seran incloses en un fitxer automatitzat.

2. Seguretat de la informació. CALADA ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant. No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional. Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de CALADA i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web. El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que CALADA no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris. L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de la seu de CALADA. CALADA informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS

En el cas que CALADA disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per CALADA exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas. CALADA serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, CALADA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud a l’adreça de correu electrònic info@calada.com.